Universitat Rovira i Virgili

Formació integral en pràctica forense

Els avenços científics han aportat els últims anys nous enfocaments i tècniques que milloren els resultats de la pràctica forense, i n'aprofundeixen encara més el caràcter multidisciplinar. Tot aquest coneixement, unit a l'experiència de professionals de prestigi, és la base del Màster en Genètica, Física i Química Forense, una proposta formativa eminentment pràctica que permet conèixer millor el paradigma de la ciència forense, i sobretot, assolir competències professionals en els diferents àmbits que hi estan relacionats.

Competències específiques

 • ► Conèixer l'evolució històrica de les ciències forenses i els principals conceptes associats a la criminologia.
 • ► Reconèixer i interpretar una prova pericial.
 • ► Aplicar tècniques d'anàlisi estadístic a situacions pràctiques de l'àmbit forense.
 • ► Adquirir habilitats i destreses en relació amb les tècniques d'anàlisi i caracterització de diferents tipus d'evidències forenses.
 • ► Utilitzar les principals bases de dades relacionades amb l'anàlisi forense.
 • ► Analitzar les restes de fibres, polímers, documents, tintes i pintures, que es troben en l'escena d'un crim.
 • ► Analitzar fluïds biològics així com la presència de drogues, narcòtics o verins en mostres biològiques.
 • ► Explicar els fonaments i les aplicacions de la balística.
 • ► Discernir entre les principals tècniques d'anàlisi i avaluació aplicables a l'àmbit de les proves pericials i dissenyar, si és el cas, procediments analítics i d'estudi.
 • ► Conèixer les característiques dels marcadors genètics (STRs) d'interès forense: STRs i els polimorfismes de l'ADN mitocondrial.
 • ► Comprendre i aplicar els procediments per a l'anàlisis forense de l'ADN: recuperació, extracció, quantificació, separació, anàlisis resultats, i estudi dels factors que dificulten la interpretació d'un perfil d'ADN.

Objectius

 • 1. Proporcionar formació científica multidisciplinar avançada en els àmbits de la Química, la Física, la Genètica o l'Estadística relacionats amb la pràctica forense. Els estudiants poden especialitzar-se en un ampli espectre de disciplines científiques que intervenen durant els anàlisis cienfítics d'evidències en l'escena d'un crim, així com en altres proves pròpies d'un procediment judicial. Això els permet incorporar-se en equips professionals interdisciplinars.
 • 2. Desenvolupar capacitats per interpretar evidències en l'escena d'un crim a partir del coneixement dels fonaments químics, físics i biològics de les principals tècniques d'anàlisi.
 • 3. Formar professionals amb les competències necessàries per desenvolupar avaluacions, informes, o peritacions per als diferents organismes públics i privats, o aportar els seus coneixements a laboratoris dedicats a l'estudi de problemes relacionats amb la pràctica forense.